Privacyverklaring

Gastouders aangesloten bij het KION Gastouderbureau hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring staat informatie over welke gegevens gastouders verwerken en waarom.

De gegevens die gastouders verwerken

Van het kind

 • naam;
 • adresgegevens;
 • geboortedatum;
 • Burgerservicenummer;
 • medische gegevens;
 • beeldmateriaal (bijvoorbeeld foto’s voor de ouders);
 • gegevens over de verzorging en de ontwikkeling van het kind;
 • verslaglegging van gesprekken;
 • andere persoonsgegevens die ouders met de gastouder delen.

Van het kind

 • naam;
 • adresgegevens;
 • geboortedatum;
 • Burgerservicenummer;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • andere persoonsgegevens die ouders met de gastouder delen.

Doel gegevensverwerking

Gastouders verwerken bovenstaande persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • uitvoering geven aan de overeenkomst;
 • de juiste zorg en begeleiding bieden aan het kind tijdens de opvang;
 • ouders informeren over de opvang van het kind en daaraan gerelateerde zaken;
 • het voeren van een administratie;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Verstrekking aan derden

Gastouders zullen de persoonsgegevens niet delen met derden tenzij:

 • de ouder hiervoor expliciete toestemming heeft gegeven, of
 • dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst (zoals het delen met het GOB), of
 • dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals delen met de GGD).

Beveiliging

De gastouders nemen de bescherming van de gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Controle over de gegevens

Ouders hebben het recht om de eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen.

Ook hebben ze het recht om eerder verleende toestemmingen voor gegevensverwerking in te trekken, om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en om te vragen om overdracht van de gegevens aan een ander.

Ouders hebben het recht om een klacht over de verwerking van de persoonsgegevens in te dienen bij de functionaris Gegevensbescherming van KION via privacy@kion.nl en/of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

De gastouders bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Vragen?

Mocht er vragen zijn hebben over de verwerking van de persoonsgegevens, neem dan contact met op met privacy@kion.nl.

Deze privacyverklaring is laatst aangepast op 20 september 2019